Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

AKO VO FYZIKE OD 24. 3. 2020

V prípade pokračovanie neprítomnosti v škole dostanete každý týždeň pokyny, ako ďalej.

Štvrtok 2. 4. 2020 nové učivo, "2.15 CHEMICKÉ ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA" ktoré bude pokračovať aj ďalší štvrtok 9. 4. 2020: Učebnica fyziky strana 88 - 90. 

Štvrtok 16. 4. 2020 pribudne nové učivo, ktoré bude pokračovať aj ďalší štvrtok 23. 4. 2020: Učebnica fyziky strana 91 - 92.  Tak to bude pokračovať až do ukončenia prerušenia vyučovania.

 

"2.15 CHEMICKÉ ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA"

Chemické zdroje el. napätia:

 • Sú to zdroje jednosmerného elektrického napätia, ktoré získajú elektrickú energiu (napätie) z chemickej energie uloženej v materiáloch, z ktorých sú zhotovené.
 • Ich staršie všeobecné pomenovanie je galvanický článok
 • Tieto zdroje sa skladajú z elektród a elektrolytu.
 • Podľa veľkosti elektrického napätia a možnosti znovu nabiť ich môžeme rozdeliť:

Podľa veľkosti elektrického napätia:

 • Monočlánky – elektrické napätie od 1,2 V– 2 V
 • Batérie – niekoľko monočlánkov zapojených za sebou, elektrické napätie od 3V – 24 V

Podľa možnosti nabíjania:

 • ◦Nenabíjateľné
 • ◦Nabíjateľné – akumulátory ( v automobiloch, mobilných telefónoch, fotoaparátoch, notebookoch)

SUCHÝ ČLÁNOK

 • Je to najpoužívanejší monočlánok s napätím 1,5V


 • Jeho nevýhodou je, že môže vytiecť a poškodiť spotrebič.
 • Vylepšená verzia je alkalický monočlánok, používa sa v náročnejších spotrebičoch, viac vydrží, má dlhšiu dobu skladovateľnosti.

  BATÉRIA  

 • Je to niekoľko monočlánkov zapojených za sebou (ich elektrické napätie sa sčíta):

OLOVENÝ AKUMULÁTOR

 • Používa sa v automobiloch, jeden článok má elektrické napätie 2V, batéria najčastejšie 12V.
 • Chemické reakcie, ktoré v ňom prebiehajú sú vratné, akumulátor sa dá znovu nabiť prechodom jednosmerného elektrického prúdu. Deje sa tak hlavne počas jazdy automobilu.

 NABÍJATEĽNÉ ZDROJE V DOMÁCNOSTI

                              Typy nabíjateľných zdrojov                                                                       Nabíjačky

LIKVIDÁCIA CHEMICKÝCH ZDROJOV ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA

 • Všetky uvedené zdroje obsahujú zdraviu škodlivé látky, ťažké kovy, ktoré sa nemôžu vyhadzovať do bežného odpadu.
 • Všetky použité batérie je nutné zbierať do špeciálnych kontajnerov (aj u nás v škole) a potom bezpečne a odborne zlikvidovať.

 

 

Štvrtok 23. 4. 2020 nové učivo, ktoré bude pokračovať aj ďalší štvrtok 30. 4. 2020: Učebnica fyziky strana 91 - 92.  

"2.16 Vedenie elektrického prúdu v plynoch"

Vedenie elektrického prúdu v plynoch

 

 • Vieme: podmienkou prechodu elektrického prúdu látkou je prítomnosť voľne sa pohybujúcich častíc s elektrickým nábojom.
 • V plynných látkach, ktoré vedú elektrický prúd sú týmito časticami katióny, anióny a voľné elektróny.
 • Vznik týchto častíc v plynnej látke sa nazýva ionizácia plynu .
 • Častice s nábojom vznikajú v plyne ako dôsledok neusporiadaného pohybu atómov a molekúl, ich vzájomných zrážok hlavne pri zvýšení teploty plynnej látky.
 • Existuje niekoľko druhov prechodu elektrického prúdu plynom.

 

DRUHY PRECHODU ELEKTRICKÉHO PRÚDU V PLYNOCH

 • Iskrový výboj, blesk
 • Elektrický oblúk
 • Elektrický výboj v zriedených plynoch

ISKROVÝ VÝBOJ

 • Najznámejším príkladom je
 • Vzniká ako elektrický výboj medzi :
  • dvoma mrakmi
  • medzi mrakom a zemou(jej budovami)
 • Čísla o blesku:
  • Teplota 20 000 °C – 35 000 °C
  • Elektrický prúd až 100 000 A
  • Dĺžka 2 – 3 km
  • Dĺžka trvanie 0,001 s
  • Pred bleskom chránime budovy
 • Aj „kopnutie“ pri dotyku kľučky, kamaráta, auta je malý iskrový výboj.

 

 

GUĽOVÝ BLESK – zaujímavosti

 • prírodný atmosférický jav, ktorý sa vyskytuje obvykle v búrkovom počasí
 • prejavuje sa ako guľovitý útvar, najčastejšie o priemere niekoľko centimetrov až decimetrov, rôznych farieb od žltej až po modrú, pohybujúci sa obvykle počas niekoľkých sekúnd až minút rôznymi smermi a zanikajúci buď výbuchom, alebo aj celkom pokojne
 • veda považuje už dlhú dobu existenciu guľového blesku za nesporne preukázanú celým radom dôveryhodných pozorovaní
 • môže preletieť oknom či prejsť útrobami lietadla
 • novozélandskí vedci v roku 2000 informovali, že vzniká úderom blesku do pôdy, ktorá je bohatá na kremík
 • umelo ho vytvorili v laboratóriu izraelskí vedci v roku 2006

 

ELEKTRICMÝ OBLÚK

 • Vzniká medzi dvoma elektródami (napr. uhlíkové, kovové)
 • Má vysokú teplotu
 • Používa sa pri zváraní
 • Vytvára oslnivé svetlo, ktoré môže spôsobiť poškodenie zraku

 

ELEKTRICKÝ VÝBOJ V ZRIEDENÝCH PLYNOCH

 • Prebieha v trubiciach naplnených zriedeným plynom,
 • ľudovo im hovoríme „neónky“, podľa plynu neón, ktorým boli plnené a žiarili na červeno.
 • Používame ich ako žiarivky, podľa náplne svietia buď nabielo alebo nažlto.

Princíp

 

 

Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus.
Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami

 

ĽUDSKÉ TELO A ELEKTRICKÝ PRÚD A NAPATIE.

Ľudské telo je elektrický vodič s odporom približne od 1000 do 5000 Ω

Od čoho môže závisieť účinok elektrického prúdu a napätia na ľudský organizmus:

 • Veľkosť a frekvencia elektrického prúdu a napätia
 • Prostredie
 • Miesto dotyku na tele a smer prechodu cez telo
 • Čas pôsobenia
 • Vek a zdravotný stav človeka

Bezpečné hodnoty elektrického prúdu:

 • 10 mA striedavého prúdu
 • 25 mA jednosmerného prúdu.

Bezpečné hodnoty elektrického napätia:

 

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PRÚDE A NAPATIA NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS.

 • Pri 5-10 mA jednosmerného prúdu dochádza ku svrbeniu a pocitu tepla.
 • Pri 20-25 mA jednosmerného prúdu dochádza začína sťahovanie svalov na rukách.
 • Ak prúd prechádza hrudníkom, nastáva sťažené dýchanie, pri prúdoch 80-100 mA je dýchanie takmer nemožné.
 • Pri striedavom prúde dochádza k fibrilácii srdca, jeho následnému zastaveniu.
 • Popáleniny

TAKTO URČITE NIE !!!

 

 

Pravidlá bezpečného používania elektrických spotrebičov

 

Pravidlá bezpečného používania elektrických spotrebičov

 • Elektrické spotrebiče nepoužívame vo vani, vlhkom prostredí, nedotýkame sa ich mokrými rukami.
 • Spotrebiče pripájame do siete vypnuté, žiarovku vymieňame pri vypnutých poistkách.
 • Do zásuvky nestrkáme drobné predmety!
 • Nedotýkame sa stožiarov elektrického vedenia (nelezieme na ne).
 • Nepoužívame  poškodené spotrebiče ani spotrebiče s poškodenou prívodnou šnúrou!
 • Neopravujeme svojpomocne elektrické spotrebiče!!!

Elektrická energia a jej premeny

Pokus storočia!!!

 • V roku 1831 anglický fyzik a chemik Michael Faraday realizoval pokus storočia, pričom objavil elektromagnetickú indukciu.
 • Je to jav, pri ktorom zmenou magnetického poľa v okolí vodiča vzniká vo vodiči indukovaný elektrický prúd a napätie.

Elektromagnetická indukcia

 • Prečo to bol taký dôležitý objav?
 • Dovtedy boli jediným zdrojom len batérie s pomerne nízkym jednosmerným elektrickým napätím.
 • Zdokonalením jeho pokusu vzniklo zariadenie na výrobu elektrického napätia – generátor.
 • V elektrárňach je generátor poháňaný turbínou, ktorú otáča vodná para, prúdiaci vzduch, prúdiaca voda.
 • Ak toto zariadenie vyrába striedavé elektrické napätie, nazývame ho alternátor. (v automobile)
 • Ak je výstupom (po úprave) jednosmerné elektrické napätie, hovoríme o dyname. (na bicykli)

Elektromotor a dynamo

 • V elektromotore sa mení elektrická energia na mechanickú.
 • V dyname sa mení mechanická energia na elektrickú.

Transformátor

 • Po úspešnej výrobe elektrického napätia sa stal problémom jeho prenos.
 • Pri prenose na veľké vzdialenosti dochádza k veľkým stratám (premena na teplo). Preto bolo potrebné vyrobené napätie zväčšiť a tak ho preniesť na veľkú vzdialenosť a následne pred vstupom do domácnosti zmenšiť.
 • Na zmenu napätia bol zostrojený transformátor.
 • Je to zariadenie, ktoré dokáže zmenšiť alebo zväčšiť striedavé elektrické napätie a prúd na iný rovnakej frekvencie.
 • Pracuje na princípe Oerstedovho pokusu a elektromagnetickej indukcie.

Princíp transformátora

 

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah