Reklamné oznámenie
Dámska obuv a oblečenie https://www.e-nakupy.ske-nakupy.sk je internetový obchod s textilom, obuvou a s doplnkami. Dámska a detská obuv
CHRONOSs s.r.ohttps://www.chrnsstav.skLešenárske práce,prenájom lešenia, montáž a demontáž lešenia
ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. https://www.energo-system.skelektromontáže , veľkoobchod elektroinštalačný materiál

Kontrolná práca – od vedenia elektrického prúdu po až po elektrickú energiu a jej premeny

Meno:........................................                        

1. V každej vete prečiarkni nesprávne slovo:

 1.  Ak atóm prijme/odovzdá elektrón, vznikne z neho katión.
 2. Ak atóm prijme/odovzdá elektrón, vznikne z neho anión.
 3. Na kladný /záporný pól zdroja je pripojená anóda.
 4. Na kladný /záporný pól zdroja je pripojená katóda.
 1. V kvapalinách je elektrický prúd tvorený usmerneným pohybom _________________ a ______________.

 3. Zakrúžkuj látky, ktorých vodné roztoky vedú elektrický prúd:

 1. Kyseliny
 2. Oxidy
 3. Hydroxidy
 4. Soli

4. Vodný roztok, ktorý vedie elektrický prúd sa nazýva __________________________ .

5. V galvanickom článku dochádza k

 1. premena elektrickej energie na chemickú energiu.
 2. premena elektrickej energie na tepelnú energiu.
 3. premena tepelnej energie na chemickú energiu.
 4. premena chemickej energie na elektrickú energiu.

6. Vyber pravdivý výrok:

 1. Suché články možno opäť nabíjať.
 2. Suché články sú trvanlivejšie ako alkalické.
 3. Suché články nie je možné opäť nabíjať.
 4. Akumulátory nie je možné opäť nabíjať.

7. Chemická reakcia, ku ktorej dochádza pri prechode elektrického prúdu kvapalinou sa nazýva ____________________________ .

8. Zakrúžkuj, ktoré látky vznikajú pri prechode elektrického prúdu vodným roztokom chloridu sodného (s uhlíkovými elektródami) :

 1. Kyslík
 2. Vodík
 3. Dusík
 4. Chlór
 5. Hydroxid draselný
 6. Hydroxid sodný
 7. Kyselina sírová
 8. Oxid uhličitý

9. Napíš tri príklady praktického využitia prechodu elektrického prúdu kvapalinou:

_____________________________     _________________________________      ________________________________

10. Napíš druhy prechodu elektrického prúdu plynom:

 ___________________________ ,  __________________________________ , _____________________________________

11.Aký druh vedenia elektrického prúdu v plynoch sa používa pri zváraní? ______________________________________

12. Najnižšia smrteľná hodnota striedavého elektrického prúdu je:

 1. 10 mA
 2. 100 mA
 3. 1 A
 4. 10 A

13. Napíš aspoň tri pravidlá bezpečného používania elektrospotrebičov.

 1. _________________________________________________________________
 2. _________________________________________________________________
 3. _________________________________________________________________

14. Jav elektromagnetickej indukcie objavil:

 1. Alessandro Volta
 2. Hans Christian Oersted
 3. André – Marie Ampére
 4. Michael Faraday

15. V každej vete prečiarkni nesprávne slovo:

 1. V elektromotore/ v dyname sa premieňa mechanická energia na elektrickú.
 2. V elektromotore/ v dyname sa premieňa elektrická energia na mechanickú.
 3. V alternátore sa vyrába jednosmerné / striedavé elektrické napätie.
 4. V dyname sa vyrába jednosmerné / striedavé elektrické napätie.

16. Transformátor dokáže meniť:

 1. len jednosmerné elektrické napätie
 2. len striedavé elektrické napätie
 3. aj jednosmerné aj striedavé elektrické napätie
 4. niekedy jednosmerné a niekedy striedavé elektrické napätie

17. Prečiarkni nesprávne slová:

 Elektrická energia sa na veľké vzdialenosti prenáša pri vysokom / nízkom  elektrickom napätí a vysokom / nízkom  elektrickom prúde.

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah