Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

 

02_PL

Odčítanie jednociferných a dvojciferných čísel od násobkov 100: 706-6; 706-3;388-44 ...

 1. 366-66 =                   222-22 =                      432-32 =

402-2 =                        248-14 =                      112-12 =

322-11 =                      336-6 =                        204-4 =

 

 1. Napíš príklady pod seba a vypočítaj.

260-60                         222-22

303-3                           660-20

444-40                         812-12

642-42                         912-12      

506-6                           323-11

708-4                           1000-80

405-3                           412-7

 

 1. Doplň chýbajúce čísla.

423 -      = 402                      512 -         = 501

286 -         =206                    445 -          = 425

433 -        = 400                    823 -        = 800

222 -       = 202                     447 -         = 430

415 -        = 411                    683 -          = 623

 

 1. Doplň výsledok reťazovky .

763 – 3 – 10 – 5 – 4  =

884 – 10 – 14 – 5 – 2  =

112  - 2 – 10 – 0 – 1  =

 

 1. Správne vypočítaj

446 – 46  =                  423 – 4  =                    999 – 33  =

812 – 10  =                  812 – 11  =                            414 – 12  =

633 – 13  =                  642 – 22  =                  203 – 3  =

 

 1. Opakovanie sčitovania.

 

812            614            202            618            408

+ 2             + 4             +40            + 0             +11

+ 3             +20            + 6             +11            +20

 

 1.      23 + 6  =                555 + 50  =                  112 + 42  =

     42 + 7  =                 618 + 11 =                   238 + 60 =

 

Sčítanie a odčítanie

Sčítanie :   15+4=                  6+6 =                16+3=                 12+4=

                  22+6=                 10+7=                 28+1=                 13+4=

                  14+3=                 4+4=                   14+3=                 16+4

         15+6=                 2+12=                 12+6=                 23+5=

Odčítanie : 36-6=                  88-7=                  23-3=                  16-7=

                  47-5=                  76-6=                  88-7=                  28-6=

                  24-3=                  12-12=                11-3=                  44-4=

                  16-8=                  10-5=                  45-5=                  13-6=

                  45-4=                  47-7=                  23-2=                  24-4=

                  20-11=                16-11=                11-3=                  11-3=

                  42-12=                24-12=                14-7=                  26-16=

                  33-3=                  16-8=                  88-16=                47-13=

                  48-18=                33-13=                15-6=                  76-6=

 

Počítaj s kalkulačkou :

222+6=               14-8=                  23-20=                22+63=

13+8=                 128-64=     63-22=                66+6=

16+4=                 315-16=     66-16=                124+16=

 

Vymysli 15 príkladov na sčítanie a 15 príkladov na odčítanie a vyrieš.

   

03_PL

Zopakuj si násobky čísla 1 : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

 Keď násobíme a delíme číslom 1 výsledok je vždy rovný vyššiemu číslu .

Napríklad :

 1. 1 = 2 3 . 1 = 3 4 . 1 = 4              5 . 1 = 5          6 . 1 = 6

1 . 1 = 1            7 . 1 = 7         8 . 1 = 8              9 . 1 = 9         10 . 1 = 10

 

Keď delíme dve rovnaké čísla, výsledok je vždy číslo 1

Napríklad :

7 : 7 = 1             10 : 10 = 1              5 : 5 = 1            2 : 2 = 1        1 : 1 = 1

  

Pozor, vždy , keď násobíme a delíme číslom 0 , výsledok je vždy číslo 0.

Napríklad :

7 . 0 = 0              5. 0 = 0         10 : 0 = 0            5 :  0 = 0            8 . 0 = 0

 

Vynásob :

 10 . 1 =               7 . 1 =                   2 . 1 =                0 . 1 =

 6 . 1 =                1 . 1 =                   5 . 1 =                9 . 1 =

 8 . 1 =                5 . 1 =                   3  . 1 =              4 . 1 =

 

Vydeľ :

 

1 : 1 =                 9 : 9 =                  6 : 1 =                7 : 1 =

0 : 1 =                 2 : 1 =                 3 : 1 =                 0 : 1 =

5 : 1 =                 10 : 1 =               4 : 1 =                 8 : 1 =

 

Vymysli príklady na násobenie a delenie číslom 1 :

Napríklad :

1 . 1 = 1                 1 : 1 = 1               2 . 1 = 2                2 : 1 = 2

 __________       __________       __________           __________

 __________       __________       __________           __________

 __________       __________       __________           __________

 __________       __________       __________           __________

 

 Doplň  správne príklady na násobenie a delenie:

 

0 : 1 = 0              1 : 1 = ___                   ___ : 1 = 2          3 : 1 = ____

____ : 1 = 4        10 . 1 = ___        ___ . 1 = 8          4 . 1 =____        

7 . 1 = ____        9 : 1 = ___          __ . 1 = 6            7 : 1 = ___           

___ : 1 = 8          0 : 1 = ___         2 : 1 = ___

 

Opakovanie násobenia a delenia číslom 2 ( pozor na znamienka ) :

 

2 . 2 =                 0 : 2 =                 5 . 2 =                          9 . 2 =                        

16 : 2 =               18 : 2 =               7 . 2 =                 2 : 2 =                      

6 . 2 =                 6 : 2 =                 10 . 2 =               8 . 2 =               

   . 2 =               10 : 2 =                 5 . 2 =         

 

 

                                            Súčet  dĺžok úsečiek

Všimni si ako matematicky zapíšeme súčet úsečiek (spolu ich spočítame) :

         I–––––––––––––––––––––––I             

       A                                             B

zapíšeme ako /AB/ = 5 cm    - lebo úsečka meria 5 cm          

            I–––––––––––––––––I               

          C                                D     

zapíšeme  ako /CD/ = 4 cm   -   lebo úsečka meria 4 cm

 

Súčet znamená, že obidve úsečky spolu sčítame :

  I–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––I        úsečky sme spolu spočítali

A                                                                                             D

 

Matematický zápis : /AB/ + / CD/ = /AD//  

 Výpočet :     5 cm  + 4 cm = 9 cm              -  teda úsečka /AD/ = 9 cm                                                                           

  

Príklady :

Sčítaj dĺžky úsečiek:  

 

Napríklad :   /KL/ = 6 cm        /MN/ = 8 cm    

Matematický zápis : /KL/ + /MN/ = /KN/

                 Výpočet :    6cm +  8 cm = 14 cm

               Výsledok :  /KN/ = 14 cm

   

Sčítaj dĺžky úsečiek  /OP/ = 2 cm      /RS/ = 8 cm

Matematický zápis : ____________________

                 Výpočet : ____________________  

               Výsledok : ____________________

__________________________________________________________

 Sčítaj  spolu dĺžky úsečiek /AB/ = 3 cm, /CD/ = 4 cm, /EF/ = 5 cm, /GH/ = 6 cm.

Matematický zápis : ____________________

                 Výpočet : ____________________  

               Výsledok :  ____________________

 _________________________________________________________

Vypočítaj : /AB/ = 5 cm, /CD/ = 9 cm, /EF/ = 6 cm, /GH/ = 12 cm, /KL/= 3 cm :

 /AB + /CD/ =  /AD/ = 14 cm      

/AB/ + /EF/ = ____________________     

/AB/ + /GH = ____________________

/GH/ + /EF/ = ____________________    

/GH/ + /CD/ =____________________     

/GH/ + /KL/ =____________________

/CD/ + /EF/ = ____________________     

/KL/ + /AB/ = ____________________    

/KL/ + /CD/ = ____________________

04_PL

Prirodzenými číslami vyjadrujeme množstvo, počet, zapisujeme ich číslicami alebo ciframi: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Poznáme:

JEDNOCIFERNÉ: 1,2,3.....

DOJCIFERNÉ: 10,11,12.....

TROJCIFERNÉ: 100,101,102..

ŠTVORCIFERNÉ: 1001,1152..

PӒŤCIFERNÉ: 10 000

 1. Úloha: Doplň ďalšie čísla – cifry
 • Jednociferné:.....................................................................................
 • Dvojciferné:.......................................................................................
 • Trojciferné:........................................................................................
 • Štvorciferné:......................................................................................
 • Päťciferné:........................................................................................

 

PÁRNE A NEPÁRNE ČÍSLA

Všetky čísla , ktoré sa končia na tieto číslice: 0,2,4,6,8 sú PÁRNE ČÍSLA.

Všetky čísla, ktoré sa končia na tieto číslice: 1,3,5,7,9 sú NEPÁRNE ČÍSLA.

 

 1. Úloha: Rozdeľ nasledovné čísla do riadkov podľa toho či sú párne alebo nepárne.(všímame si vždy posledne číslo na mieste jednotiek ak určujeme či je parne alebo nepárne.)

5,9,7,4,1,26,58,47,99,145,487,265,2548,3658

Párne: ...................................................................................................................

Nepárne:..............................................................................................................:

 

 1. Úloha: Doplň čísla tak ako za sebou nasledujú a následne ich nahlas prečítaj.

0,1,__,4,__,__,7,__,9,__,11,12,__,14,__,16,__,__,__,20,21,__,__,__,25,_,_,28,__,__,__,__,.

10,20,30,___,50,___,___,80,90,___

100,____,300,____,____,600,700,____,900,____.

1000,2000,3000,_____,5000,_____,_____,8000,_____,10 000

 

Príklady sčítania a odčítania v obore do 1000 bez prechodu cez základ

 

Úlohy

 1. 648 + 100 =     845 – 700 =                 277 -      2 =    

699 -    91 =              300 + 200 =                 999 – 190 =                    

806 + 103 =              386 – 125 =                 202 + 700 =                

627 – 124 =              411 +   75 =                 467 – 307 =

  

 1. Vyriešte rovnice :

 

300 + x = 500               640 + x = 890               x + 148 = 299       

 

x +   19 = 369               100 + x = 900               320 + x = 750           

 x + 100 = 446               x + 250 = 486              200 + x = 700         

 450 + x = 980               x +   80 = 791               x + 201 = 309

  

 1. Sčítajte :

 200 + 30 + 9 =             100 + 10 + 1 =             700 + 20 + 3 =          

 300 + 80 + 1 =             800 + 10 + 0 =             300 + 30 + 8 =         

 800 + 10 + 3 =             700 + 90 + 1 =             600 + 40 + 5 =         

 400 + 50 + 6 =             900 +   0 + 4 =             400 +   0 + 9 =

       

 1. Vypočítaj :

 649 -    38 =                 627 + 100 =                 308 – 201 =     

         

843 +     4 =                 725 – 700 =                 844 +      5 =             

 600 – 100 =                909 +    80 =                  844 -      4 =

 361 +    36 =              709  -    9 =                     480 +  111 =

 

 1. Vypočítaj :

275 -    38 =                 981 -   80 =                  791 -   81 =                

404 + 505 =                 648 – 700 =                 300 + 100 =             

845 -   41 =                  205 + 200 =                 323 – 300 =           

791 -    81 =                 284 + 100 =                 621 +   50 =

 

 1. Sčítaj :

 170 + 123 =                 660 +   24 =                 233 + 300 =                

 900 +     1 =                 110 +   75 =                 720 +     8 =             

 400 + 500 =                 103 +     3 =                 900 +   44 =           

 804 +     5 =                 600 +   10 =                 408 +     0 =

  

7.Odčítaj :

 609 -    9 =                   200 – 200 =                 450 – 100 =                 

 199 -   99 =                  708 -    4 =                   830 – 130 =             

 151 -      1 =                 186 -     6 =                  390 -  90 =             

 965 -    65 =                 940 -  900 =                 934 – 900 =

  

 1. Vypočítaj :

 101 o 7 viac  ____ o 3 menej  ____  o 4 viac  ____ o 6 menej  = ______

310 o 7 viac  ____ o 3 menej  ____  o 4 viac  ____ o 6 menej  = ______

621 o 7 viac  ____ o 3 menej  ____  o 4 viac  ____ o 6 menej  = ______

720 o 7 viac  ____ o 3 menej  ____  o 4 viac  ____ o 6 menej   = ______

 

522 o 7 viac  ____ o 3 menej  ____  o 4 viac  ____ o 6 menej  = ______

 

400 o 7 viac  ____ o 3 menej  ____  o 4 viac  ____ o 6 menej  = ______

  

 1. Vypočítaj a porovnaj :

           ( na vybodkované miesto doplň znamienka :  >, <, = )

601 +    3    .......   603 +    1                    200 – 100 ..... 100 - 100

725 +    4    .......   705 +    4                    400 – 300 ..... 300 - 100

202 +    5    ........  205 + 500                   720 -    20 ..... 270 -   20

0 +    3   .........      3 + 300                       840 -    40 ..... 840 -   40

601 +   60    .......    60 + 600                   999 -  900 ..... 990 - 900

807 +     0   .........     0 + 708                   777 -      7 ..... 777 -   70

923 +   52    ........    52 + 932                  645 -    25 ..... 635 -  15

  

 1. Vypočítaj (sčítaj)

210      630     440     124    376     945     800     400     300     500     168    

   60       50       20       30      10       20     100     300     500     329     400    

 

 11: Vypočítaj :

 

300 + 200 =                 200 +     9 =                 600 + 273 =               

700 +   20 =                 730 +     2 =                 941 +   10 =                    

804 +     3 =                900 +     2 =                 540 +   30 =            

100 +   30 =                 450 +   40 =                 200 + 541 =

  

 1. Vypočítaj :

 741 + 123 =                 436 + 124 =                 266 + 422 =               

621 + 236 =                 852 + 124 =                 715 + 231 =                   

573 + 221 =                160 + 334 =                 342 + 537 =             

190 + 308 =                 725 + 174 =                512 + 365 =

 

 Vypočítaj

 450     324     158     556     381     113     244     677     151     432     810    

219     622     131     233     201     325     513     121     415     323     176    

 

 

 1. Vypočítaj

 234     625     402     316     724     132    442     301     262     424     613    

315     131     233     530     121     315    223     115     310       31     241                

140     212     122       21     134     251    111     453     327     142     132    

  

 1. Vypočítaj

 500 – 200 =                 209 -    9 =                   873 – 273 =            

 720 -    20 =                 732 -      2 =                 951 -  10 =                      

 490 -    40 =                 902 -     2 =                  570 -    30 =              

 130 -  30 =                   807 -      3 =                 741 – 541 =

  

 1. Vypočítaj

 101     390     909     1000     439     557     800     640     487     509

   -1     - 20       -5      -200       - 9    -257    -600     - 40     -50        -7     

 

 1. Vypočítaj

 864 – 123 =                 587 – 124 =                 688 – 422 =              

 857 – 236 =                 989 – 164 =                 946 – 231 =                       

 794 – 221 =                 494 – 334 =                 879 – 537 =            

498 – 308 =                 899 – 174 =                 877 – 365 =

 

 1. Vypočítaj

  898     747     982     689     778     683     873     783     487     688     789    

- 164    -134   -142    -362    -527   -521    -412    -633   -142    -234     -187  

  

 1. Vypočítaj

 342 + 537 =                 498 – 308 =                 725 + 174 =              

 587 – 124 =                 741 + 123 =                 877 – 365 =                     

 266 + 422 =                 857 – 236 =                 825 + 164 =                  

 946 – 231 =                 573 + 221 =                 494 – 334 =

 190 + 308 =                 989 – 164 =                 621 + 236 =              

 899 – 174 =                 463 + 124 =                 879 – 537 =                     

 60 + 334 =                   864 – 123 =                 715 + 231 =                   

 688 – 422 =                 512 + 365 =                 794 -  221 =

 

 

 

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah